Om Bondens marked

På Bondens marked kan du kjøpe mat direkte fra bonden. Produktene du kan få kjøpt vil variere gjennom sesongen og fra marked til marked. Som oftest vil du finne ost, økologisk kjøtt, fisk og vilt, bakervarer, honning, frukt, bær og grønnsaker.

Bondens marked stiller strenge krav til matprodusentene. Råvarene skal være lokale og sporbare, foredlingen skal ha et håndverksmessig og småskala preg, og matprodusenten skal selv stå for salget. Disse kravene stiller vi for at du skal få en unik vare hvor opprinnelse, kvalitet og smak står i sentrum.

Kjøttet kommer fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene er høstet selv og brødene bakt i egen ovn. Fordi det er produsenten selv som står for salget, kan du få den informasjon du ønsker om produktet. Produsenten er ikke alltid en bonde, men det må være en person som bearbeider lokale råvarer gjennom småskalaforedling.

Hvor er Bondens marked? Bondens marked er i dag på om lag 20 ulike steder i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Det langsiktige målet er å ha markeder i alle store byer hver lørdag i sesongen, og i noen byer vil det være naturlig å ha parallelle markeder.

Hvorfor handle på Bondens marked? Gjennom direktesalg på Bondens marked kan flere bønder styrke inntektsgrunnlaget på gården, samtidig som norske forbrukere får flere valgmuligheter. Det har ført til at mange bønder nå satser på småskalaproduksjon, både av gammel tradisjonskost og innovative mat- og drikkeprodukter. Ved å kutte ut mellomleddene sitter bonden igjen med en større del av verdiøkningen, og forbrukerne kan få spesialprodukter til en rimeligere pris enn om maten skulle vært innom mange ledd i matvarekjeden.

Produsentene på Bondens marked har stor kunnskap om mattradisjoner og tradisjonelle foredlingsteknikker. I tillegg utvikler produsentene nye produkter og smakskombinasjoner. På Bondens marked vil vi derfor kunne tilby mat som du ikke så lett får tak i andre steder. I tillegg tror vi det vil være positivt å gjenskape en fysisk møteplass mellom forbruker og produsent, der vi i fellesskap kan glede oss over mat og matkultur.

Fremme en bærekraftig matproduksjon
Bondens marked har som mål at maten skal være så kortreist som mulig. Vi ser på økologisk landbruk som en viktig lærings- og utprøvingsarena for mer bærekraftige produksjonsmetoder. Bondens marked tar avstand fra bruk av dagens genmodifiserte organismer (GMO) i både mat og fôr.

I dag brukes store mengder energi på å frakte mat på kryss og tvers av land og kontinenter før den når forbrukeren. Dette fører til belastning på miljøet, i tillegg øker risikoen for spredning av farlige skadeorganismer og sykdommer. I et globalt miljø- og solidaritetsperspektiv er det viktig at vi produserer mest mulig av vår egen basismat på lokale, fornybare ressurser.

Ved å gjøre lokal mat tilgjengelig i markedet øker også forbrukernes mulighet til å skaffe seg kunnskap om selve matproduksjonen. På Bondens marked vil vi legge stor vekt på åpenhet og sporbarhet. Du har rett til å få svar på hvor og hvordan din mat er produsert.

Eies av produsentene I Norge er matmarkedet dominert av få og mektige aktører. Bondens marked er en uavhengig salgskanal og et lavterskeltilbud til lokalmat-produsenter. I tillegg fungerer markedet som viktig utstillingsvindu og døråpner for lokalmat inn i dagligvarekjeder og reiseliv. Den anbefalte organisasjonsformen for lokale Bondens marked er andelslag. At Bondens marked er eid og styrt av produsentene gjennom samvirkeorganisering er viktig for å sikre og at verdiskapingen kommer produsenten og lokalsamfunnet til gode.

Mattrygghet All produksjon og omsetning av matvarer til Bondens marked er regulert av det samme regelverket som gjelder for enhver annen næringsmiddelforedling. Matloven slår fast at ansvaret for helsemessig trygge matvarer ligger hos virksomhetene.

Alle produsenter på Bondens marked er pålagt å ha dokumentérbare systemer (internkontroll) som viser at de etterlever kravene i regelverket, og i tillegg må de selv føre kontroll med kritiske produksjonstrinn for å sikre produksjon og omsetning av helsemessig trygg mat, kalt internkontroll på næringsmiddelområdet (IK-mat). Myndighetene (Mattilsynet) har ansvaret for å håndheve bestemmelsene. Alle som produserer mat har en plikt til å drive forebyggende og skadebegrensende tiltak, og til å varsle myndighetene dersom det oppstår forhold som kan true plante-, dyre- eller folkehelsen. Dersom en slik situasjon oppstår, er matprodusenter pålagt å umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger, herunder stanse omsetning og iverksette tilbaketrekking fra markedet dersom det oppstår forhold som kan true plante-, dyre- eller folkehelsen.

Beskyttet logo og varemerke Bondens marked ble etablert i Norge i 2003 etter modell fra det internasjonale konseptet Farmers Market. Bondens marked er et beskyttet merke, eid og kontrollert av Stiftelsen Bondens marked Norge. Dette betyr at bare de markedene som har inngått en skriftlig avtale og forpliktet seg til å følge reglene har rett til å bruke vårt navn og logo. Dette er viktig for å beskytte Bondens marked som et kvalitetsbegrep som igjen gir merverdi for produsentene.

Stifterne bak Bondens marked Norge er Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HANEN og Oikos – Økologisk Norge.