Vil ha mer småskala grønt

Nå starter Bondens marked Norge et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønt over hele landet. Prosjektet skal gi mer grønsaker inn i lokalmatmarkeder og sikre god kompetanse hos produsentene, både med salg og produksjon.

26. juli 2021

Vil ha mer småskala grønt

-Hvis jordbruket og grøntsektoren skal møte forbrukerens forventninger i klima- og bærekraftsdebatten, må vi tilby noe mer enn volumproduksjon innen grøntsektoren, sier Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder i Bondens marked Norge. Vi har lenge hatt større etterspørsel enn tilbud når det gjelder grønnsaker, potet, frukt og bær. De siste årene har vi sett en økende interesse fra bønder.

Markedshage som metode Suksesshistorier fra inn- og utland har vist at med effektive småskala produksjonsmetoder, kan man produsere relativt stort volum grønt på et forholdsvis lite areal. Metoden kalles ofte markedshage, og gir grunnlag for å produsere et mangfold av grønnsaker for salg til et lokalt marked. Markedshage-metoden er egnet som tilleggsnæring og for dem ønsker å etablere en ny produksjon uten å ta opp store lån, sier Gjertsen. Hun forteller at spredte lokale prosjekter og kurs innen småskala grønt fram til nå har tilbudt ulike kurs og kompetanseprogram. Innovasjon Norge tilbyr og et tilskuddsprogram for småskala frukt-bær og grønsaksproduksjon.

Robust produksjon gjennom kompetanse og nettverk Prosjektet har som mål å skape nasjonale og fylkesvise nettverk og samarbeid mellom ulike aktører, både fra landbrukssektoren og markedsaktører. Prosjektet er et samarbeid mellom Bondens marked Norge, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Økologisk Norge og Statsforvalterne i Vestland, Oslo/Viken, Vestfold/Telemark og Trøndelag. Flere kompetansemiljøer og fylker vil inkluderes i prosjektperioden. Prosjektet Robust Småskalagrønt har fått støtte fra Landbruksdirektoratet.

-Vi ser at det er flere koblinger mellom kompetansebehovet for småskala grøntprodusenter og lokalmatprodusenter, og det kreves variert og allsidig kompetanse for å lykkes. Der viktig at de som vil prøve seg får et realistisk bilde av hva en slik produksjon krever. En markedshage er ikke vellykket før produktene er solgt og bonden har fått betalt for arbeid og investeringer, sier Gjertsen.

Samkjørte lokalt og nasjonalt -Vi ser at det vil være viktig å videreutvikle dette tilbudet, slik at produsentene raskt driver markedsrettet og lønnsomt. Det tar tid og krever kompetanse fra mange ulike fagområder for å lykkes med både det agronomiske og økonomiske ved småskala grøntproduksjon, understreker Gjertsen. Hun har erfart at produsentenes behov endrer seg etter hvert som de får mer erfaring, og at de har behov for tilpasset kompetanse og oppfølging over tid. Ved å starte opp et treårig prosjekt kan vi samle de ulike instansene om å etablere et nasjonalt nettverk, sikre et kompetansetilbud over tid og skape en møteplass for erfaringsoverføring.

Oppstart til høsten I høst vil det arrangeres et oppstartsseminar og det vil annonsere gjennom denne nettsiden, samarbeidspartnerne sine nettsider og eksisterende grupper på sosiale medier. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet til markedshage.no så får du nyhetene om prosjektet først!